Vážení návštěvníci této stránky,

vítáme vás v prostoru, v němž můžete získat informace, které možná potřebujete.
Předpokládáme, že máte své důvody, proč hledáte právě zde. Možná vy, možná někdo z vašich blízkých má nějaké duševní problémy.

Možná pracujete ve zdravotnictví nebo sociálních službách a máte za to, že péče, kterou poskytujete, potřebuje doplnit službami z další sféry.

Autory tohoto portálu jsou profesionálové, kteří si za roky, kdy pomáhají duševně nemocným, ověřili, že léčba a rehabilitace lidí s duševními problémy může být úspěšná, a to za dvou předpokladů:  jednak že se těmto lidem a jejich okolí dostane včas informace, jaký jejich problém je, co mohou dělat, co se dá dělat, kam se obrátit, a jednak že zdravotní a sociální péče budou spolupracovat.

Tento portál poskytuje informace pro lidi s duševními potížemi a odborníky, kteří žijí nebo pracují na území hl.m.Prahy či blízkého okolí. Je rozdělen do několika sekcí:

  • Odborníkům, kteří hledají  základní informace o spolupráci zdravotní a sociální sféry, je ku pomoci stránka Jsem odborníkem a potřebuji více pomoci;
  • Pro lidi, kteří mají pocit, že s nimi po duševní stránce něco není v pořádku, ale nejsou si jisti a chtějí se dozvědět, zda potřebují odbornou pomoc, je stránka Ještě jsem se neléčil a cítím potíže;
  • Pro ty, kdo už vědí, že pomoc potřebují nebo se už léčí, a chtějí získat základní orientaci v tom, co léčba obnáší, kterými problémy se která služba zabývá a kdo ji v Praze poskytuje,   je stránka Už jsem se léčil, ale potřebuji další pomoc;
  • Těm, kdo mají pocit, že někdo z jejich okolí potřebuje odbornou pomoc v duševní oblasti, může dát odpovědi na jejich otázky stránka Můj kamarád nebo příbuzný je nemocný;

Souhrnné informace o poskytovatelích služeb péče o lidi s duševními problémy můžete najít na stránkách Krizová centra a služby  a Linky důvěry  –  tam najdete adresy, kam se lze obrátit na „první pomoc“, Ambulance klinické psychologie  – seznam pracovišť klinické psychologie, která se zabývá duševními potížemi a problémy ve vztazích, které člověk není schopen řešit sám, Psychoterapeutické služby poskytují pomoc při zlepšování orientace ve svých postojích, přáních a potřebách, orientace ve vztazích k ostatním lidem; specializovaná psychiatrická pracoviště zabývající se duševními nemocemi najdete na stránkách Ambulance psychiatrů   a Lůžková psychiatrická péče.

Rodičům a příbuzným, kteří mají zajisté a pochopitelně problémy spojené s nemocí jejich příbuzných, je určena stránka Organizace rodičů a příbuzných – tam lze získat spojení na sdružení, jejichž členové probírají a řeší své podobné či společné  problémy.

Důležitou složkou rehabilitace duševně nemocných je tak zvaná svépomoc – lidé tu spolupracují na prosazování zájmů a potřeb nemocných a nacházejí i přátelské prostředí, prosté předsudků. Seznam takových organizací najdete na Svépomocné organizace.

Věříme, že Vám naše stránky pomohou při hledání pomoci či spolupráce  a přejeme Vám hodně zdaru.

Chceme vám pomoci se základní orientací v otázkách duševního zdraví a nemoci a také s rozhodováním, zda, kdy a kam se případně obrátit o odbornou pomoc.

Duševní pohoda je nedílnou součástí celkového zdraví každého člověka. Zrovna jako zdraví tělesné může být ovšem i zdraví psychické ohroženo celou řadou poruch. Ty známe lehké a přechodné, ale i závažné nebo dokonce život ohrožující. Vznikat mohou z příčin vnějších i vnitřních; někteří lidé mají patrně k duševním poruchám větší náchylnost než jiní, nicméně za určitých okolností může psychicky onemocnět prakticky kdokoli z nás.

Ve všech těchto případech vyhledejte odborníka, nejlépe psychiatra, aby Vás mohl podrobně vyšetřit, stanovit diagnózu a doporučit další postup. Léčba obtíží může spočívat buď v psychoterapii (léčbě psychologickými prostředky, nejčastěji rozhovorem, nebo v podávání léků, nebo v kombinaci obojího, což je u některých typů obtíží prokazatelně nejúčinnější.

Pokud se obáváte navštívit psychiatra, vyhledejte alespoň psychologa, i ten Vám pomůže zorientovat se v problému a v případě nutnosti Vám doporučí přece jen navštívit psychiatra kvůli předpisu léků.

Můžete rovněž požádat, aby k vašemu blízkému vyjel mobilní krizový tým a provedl intervenci přímo v místě bydliště.

Léčení – zkušenosti

Duševní obtíže mohou být různé závažnosti, mohou mít rozličný průběh i dopad na život člověka, tomu odpovídá i rozličnost služeb a léčebných postupů a možností. Pro někoho je adekvátní pomocí jednorázová podpora na krizovém centru či v psychiatrické ambulanci, pro jiného v pravidelném docházení na psychoterapii či v nástupu do rehabilitačních služeb, pro jiného v pobytu na lůžku v nemocnici.

Možnosti léčby a jednotlivé složky léčebného systému

Při závažných obtížích může být někdy nezbytná hospitalizace na lůžkovém oddělení v nemocnici (Lůžková psychiatrická péče). Někdy je situace tak naléhavá, že je třeba volat záchrannou službu či policii, zvláště, pokud je člověk ve stavu, kdy ohrožuje na zdraví sám sebe či lidi ve svém okolí. Tato situace je jistě citlivá a lidé ji často prožívají dramaticky. Na druhou stranu záchrana života je prioritou. Někdy však lidé pociťují velkou úlevu, že již konečně dojde k řešení obtíží a hospitalizaci vítají, nemocniční oddělení vnímají jako bezpečný prostor, kde si mohou odpočinout, kde “jsou od svých duševních obtíží chráněni”. Hospitalizace na lůžkovém psychiatrickém oddělení je bohužel často spojená se stigmatem, panuje přesvědčení, že “pokud mě tam zavřou, už se odtamtud nedostanu”, “už mám nálepku blázen a té se nezbavím” apod. Přitom v případě jiných zdravotních obtíží vnímáme hospitalizaci v nemocnici za samozřejmou, stejně jako volání záchranné služby při ohrožení života.

Během hospitalizace je důležité být v kontaktu s rodinou a svými blízkými a již před propuštěním mít zajištěný co nejplynulejší přechod zpět do běžných aktivit. Během hospitalizace může dojít k ústupu nejvážnějších obtíží, častokrát však lidé po propuštění ještě pociťují potřebu další podpory a pomoci. Je užitečné si takovou podporu zajistit ještě během hospitalizace, pracovníci na oddělení by s Vámi tyto otázky měli řešit. Zpravidla se jedná o podporu v rámci Psychoterapeutických služebSlužeb psychiatrické rehabilitace nebo přestup do Ambulance psychiatrů” a “Ambulance klinických psychologů viz níže.
Pokud se Vám stalo, že jste do léčby vstoupili nedobrovolně, jsou možná Vaše pocity smíšené. Taková situace může být zraňující, jak pro člověka s duševními obtížemi, tak pro jeho blízké. I když lidé často porozumí tomu, proč se tak stalo, mohou zůstávat otázky, nevyslovené pocity, obavy apod. Individuální nebo rodinná terapie („Psychoterapeutické služby ) může pomoci překonat tuto náročnou situaci (a nejen tu) a podpořit udržení a posílení blízkých vztahů.

V naléhavých situacích je také možné kontaktovat “Krizová centra a služby”, která poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči a kde je možné své obtíže konzultovat. Zpravidla jde o telefonickou krizovou pomoc, některá centra však nabízí i možný výjezd domů za člověkem ohroženým na zdraví. Některá krizová centra také nabízí krátkodobý pobyt, který umožní překonat krizovou situaci, aniž dojde k dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici. Tuto pomoc využívají jak lidé, kteří sami obtíže vnímají, tak jejich blízcí a přátelé, kteří mají obavy o zdraví svého blízkého člověka či sami potřebují podporu. Neostýchejte se s pracovníky krizového centra spojit, je lepší svou situaci konzultovat zavčasu a hledat možné řešení, než vyčkávat, kdy se mohou obtíže zvětšit tak, že hospitalizace bude nevyhnutelná.

Jinou možností, jak si zajistit podporu v domácím prostředí, je např. využití služby “Terénní psychiatrické sestry” (Slovníček pojmů), která spolupracuje s ambulantním psychiatrem, podává informace a podporuje v užívání léků, pomáhá ve zvládání běžných denních činností a v případě zhoršení zdravotního stavu poskytuje podporu pro překlenutí obtíží, aby nemuselo dojít k hospitalizaci.
Podporu v domácím prostředí, nácvik běžných denních činností a pracovních dovedností atd. nabízí také “Ergoterapeut” (Slovníček pojmůnebo pracovník v rámci služby “Case managemet” (“Služby psychiatrické rehabilitace”).

Léky, tzv. psychofarmaka, které se často užívají jako jeden z prostředků léčby duševních obtíží, jsou často diskutovanou otázkou. Některé mohou přinášet rychlou úlevu, u jiných efekt nastupuje teprve po několika týdnech užívání. Přesné informace o lécích a jejich účincích by Vám měl podat Váš ošetřující psychiatr nebo se můžete obrátit na “Ambulance psychiatrů” a “Ambulance klinických psychologů”.

V současné době je poměrně široký výběr léků a došlo k výraznému vývoji v jejich účinnosti. Přesto někdy není lehké najít léky, které vyhovují individuálním potřebám a nějaký čas trvá, než se najde optimální kombinace a dávkování. Na druhou stranu se někdy podaří najít účinnou léčbu hned napoprvé. Závisí to z velké části na typu duševních obtíží, na jejich závažnosti a především na individuální vnímavosti k jednotlivým účinným látkám.

Psychofarmaka mohou být velmi efektivní a pomoci v ústupu duševních obtíží, někdy je však jejich užívání spojené s určitými nežádoucími (vedlejšími) účinky. Vždy je třeba účinky léků konzultovat s ošetřujícím lékařem, se kterým můžete hledat úpravu léků a jejich dávkování a řešení případných nežádoucích účinků.

V praxi se setkáváme s tím, že účinky léků bývají někdy přeceňovány a léky vnímány jako snadné a rychlé řešení obtíží. Bohužel léky sami o sobě častokrát situaci nevyřeší a účinnou léčbou je kombinace užívání léků s dalšími léčebnými postupy např. v rámci Psychoterapeutických služeb nebo Služeb psychiatrické rehabilitace“. Je nutné dodat, že řadu psychických potíží je možné řešit bez užívání psychofarmak prostřednictvím zmíněných podpůrných služeb.

Duševní obtíže mohou narušit vztahy, na kterých nám záleží, snížit naši schopnost pracovat, či se o sebe postarat a být soběstačný. V době, kdy dojde k ústupu nejvážnějších psychických obtíží, se pozornost zpravidla přesouvá od řešení jednotlivých příznaků nemoci ke zvládání běžných činností a ke snaze zaběhnout se opět do běžného života. S tímto přirozeně přichází nové otázky a potřeba další podpory. Někdy psychické obtíže či nemoc natolik ovlivní náš život, že stojíme před otázkami, kdo jsme a kam chceme svůj život nasměrovat. V tomto ohledu mohou být psychické obtíže výzvou k přehodnocení toho, co je pro nás důležité a k vytvoření nových hodnot a priorit. Najít odpovědi na tyto otázky nemusí být snadné a vyhledat podporu a pomoc v jejich řešení je přirozené. Pomoci v tom mohou “Psychoterapeutické služby” , Služby psychiatrické rehabilitace či podpora v rámci Ambulance psychiatrů” a “Ambulance klinických psychologů.

Často se také otevírá otázka možného pracovního uplatnění. V důsledku nemoci někdy není možné pokračovat v započaté kariéře a je třeba hledat jiné profesní nasměrování. Samotná tato situace je náročná. Možná nyní zjišťujete, jaké jsou Vaše pracovní možnosti a jaká omezení psychické obtíže aktuálně přináší. Stejně tak ale může být důležité řešit otázku sebepéče, soběstačnosti, trávení volného času, odpočinku, vytváření plnohodnotných vztahů – včetně partnerských, seberozvoji, duchovní stránce atd. Na výše zmíněné otázky a potřeby se snaží reagovat jednotlivé Služby psychiatrické rehabilitace, kde je možné získat více informací, podpory, pomoci či praktický nácvik potřebných dovedností.

Sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří mají podobné obtíže, může být úlevné a obohacující. Podporu a pomoc poskytují Svépomocné organizace, které zakládají lidé, kteří sami trpí psychickými obtížemi.

Jak mohou situaci prožívat Vaši blízcí:

Blízcí lidé, rodina, přátelé, mohou prožívat řadu situací velmi podobně, jako člověk trpící duševními obtížemi. Prvotní zmatení, snaha situaci porozumět a řešit ji, hledat účinnou pomoc, být nadšený z prvních úspěchů léčby či zklamán nebo rozhořčen, pokud se nedaří apod. jsou přirozené reakce na novou situaci. Je bolestné vidět blízkého člověka v obtížné situaci a bývá těžké přijmout, že člověk, kterého tak dobře známe, začal trpět duševními obtížemi. Navíc jsou některé situace zraňující, člověk může reagovat podrážděně, neadekvátně, překvapivě, přitom může jít jen o projev vnitřní nepohody a tíhy. Blízcí lidé v tento moment reagují různě. Někteří se např. snaží situaci hned řešit, sami vstupují a přináší návrhy, doporučení a hledají pro svého blízkého odbornou pomoc. Jiní kladou nároky na člověka s psychickými obtížemi, aby sám na sobě pracoval a “vzchopil se”. Další se spíše stahují do sebe, snaží se žít “jako by potíže nenastaly” , někdy jen těžko věří, že by se takové potíže mohly objevit právě v jejich rodině, jiní žijí v důvěře, že to jejich blízký zvládne nebo se drží naděje, že celá situace má ještě jiné vysvětlení atd.

Každý má své představy, očekávání a přání a také způsoby, jak zvládat zátěžové situace. Podpora blízkých je vždy velmi významná a na cestě k úzdravě je velkou pomocí. Zároveň však někdy ve snaze zvládnout celou situaci, vznikají různá nedorozumění mezi rodinou či blízkými lidmi a člověkem, který zažívá psychické obtíže. Rodinná terapie („Psychoterapeutické službyManželské a rodinné poradny”) může pomoci překonat tuto náročnou situaci a podpořit udržení blízkých vztahů.

Důležité je také říci, že blízcí lidé, rodina a přátelé se zpravidla soustředí na pomoc svému blízkému, což je velmi důležité. V takové životní situaci je však na místě vytvořit si také podporu a pomoc pro sebe sama. Bohužel se v praxi často setkáváme s rodinami, které příliš dlouho čerpali jen z vlastních sil a cítí, že již nemohou dále. Rodina má právo na stejnou míru podpory a informací o možném průběhu duševních potíží, možnostech léčby, dostupné pomoci a službách atd. jako sám člověk s duševními obtížemi. Vyhledat “Psychoterapeutické služby”, „Manželské a rodinné poradny” nebo Organizace rodičů a příbuzných, obrátit se na Linky důvěry nebo v naléhavých situacích na Krizová centra a služby může být jedním z kroků, jak si pro sebe potřebnou míru podpory zajistit.
Dovolujeme si Vám také nabídnout základní vodítko pro zvážení závažnosti situace a potíží, které vnímáte u Vašeho blízkého člověka v části webu Můj kamarád nebo příbuzný je nemocný”.

Tento projekt vznikl za podpory a iniciativy Alcatel-Lucent Czech.

Partneři
Fokus Praha
Partneři
Odborné poradenství od renomovaných českých psychologů
Wikipedie, encyklopedie

Zjistěte vše o vědě lidského chování, duševních procesů apod.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google